Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДО 15.04.2016г.

Дата на добавяне Процедура Статус

14.04.2016 ЗОП-2016-005/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р.Струма-Вълково диги на км. 38+400 в землището на с.Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”

Възложена


04.04.2016 ЗОП-2016-004/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Аварийни ремонтно-възстановителни работи на корекция р.Струма на км.17+900 в землището на с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград- брегоукрепителни работи на дясна берма и предпазна дига.

Възложена


29.03.2016 ЗОП-2016-003/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на работниците и служителите „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”.

Прекратена


02.03.2016 ЗОП-2016-002/ Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Авариен ремонт ОП „Тополчане” ІІ етап с. Тополчане, общ. Сливен, област Сливен”.

Възложена


17.02.2016 ЗОП-2016-001/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”.

Възложена


30.10.2015 Договаряне без обявление №02023-2015-0009 с предмет: „Аварийно възстановяване на разрушена лява дига и берма и почистване кюнето на р.Струма от наноси от км. 8+400 до км. 8+600, земл. на гр. Бобошево, общ. Бобошево, област Кюстендил”

Възложена


10.08.2015 ЗОП-2015-008/10.08.2015г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановители работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите /ОПВВВ/ стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, включваща дванадесет обособени позиции”

Прекратена


31.03.2015 ЗОП-2015-007/30.03.2015г. Договаряне без обявление с предмет: „Извършване на спешни ремонтно възстановителни работи на лява дига на р.Марица при км. 2+000, ГОК-1 и ГОК-2, находящи се в земл. на с.Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл.Хасково”

Възложена


31.03.2015 ЗОП-2015-006/ 30.03.2015 г. Договаряне без обявление с предмет: „Аварийно възстановяване на скъсана дясна дига на р.Сазлийка на км.16+200, земл. на гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, обл. Стара Загора”

Възложена


12.03.2015 ЗОП-2015-005/ 12.03.2015 Договаряне без обявление „Аварийни ремонтно - възстановителни работи на коригиран участък на р.Струма- Вълково диги на км.38+250 в землището на с.Микрево,община Струмяни, обл.Благоевград”

Възложена


19.02.2015 Договаряне без обявление №02023-2015-0002 с предмет: „Неотложни ремонтно - възстановителни работи на отводнителна помпена станция "Карабоаз - основна", землище на гр. Гулянци, общ. Гулянци”

Възложена


19.02.2015 Договаряне без обявление №02023-2015-0001 с предмет „Аварийно укрепване на разрушен участък от корекцията на р. Тополница от км. 4+970 до км. 5+090 лява берма в землището на с. Драгор, общ. Пазарджик, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Закупуване на едроломен камък, Обособена позиция 2 - Транспорт на едроломен камък до обекта”

Възложена


23.10.2014 Договаряне без обявление №02023-2014-0014 с предмет „Избор на изпълнител за доставка на строителни материали и наемане на строителна механизация при изпълнение на ремонтно-възстановители работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, включваща десет обособени позиции”

Прекратена


13.08.2014 Договаряне без обявление по ЗОП № 02023-2014-0013 с предмет „Избор на изпълнител за доставка на моторни масла, смазочни препарати, автохимия и консумативи за нуждите на Възложителя и неговите клонове” Възложена

13.08.2014 Договаряне без обявление по ЗОП № 02023-2014-0012 с предмет „Доставка на горива за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове”

Прекратена


08.08.2014 Договаряне без обявление № 02023-2014-0010 с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит-овърдрафт в размер до 10 000 000 /десет милиона/ лева за нуждите на „Напоителни системи’ ЕАД и неговите клонове”

Прекратена


08.08.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на охрана, чрез Сигнално - Охранителна Техника (СОТ) на „Напоителни системи” ЕАД, неговите клонове и прилежащите към тях обекти за тригодишен период” Възложена

30.06.2014 Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0009 с предмет: „Абонаментно обслужване на работниците и служителите „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина, включващо измерване на фактори на работната среда и организиране и извършване на профилактични медицински прегледи " за тригодишен период Прекратена

23.06.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0008 с предмет: „Доставка на офис материали за "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове за тригодишен период” Възложена

25.04.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0007 с предмет "Осигуряване на физическа охрана на 4 клона на „Напоителни системи" ЕАД и прилежащите към тях обекти" за двугодишен период, включваща 4 обособени позиции Възложена

10.04.2014 Договаряне без обявление № 02023-2014-0006 с предмет „Процесуално предствителство по вътрещно арбитражно дело № 62/ 2014 г. по описа на АС към БТПП” Възложена

04.04.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0004 с предмет „Доставка на офис материали за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове с 5 обособени позиции за двугодишен период Прекратена

09.05.2014 Договаряне без обявление № 02023-2014-0005 с предмет: „Предоставяне на юридически услуги за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД” Възложена

26.03.2014 Договаряне без обявление № 02023-2014-0003 с предмет „Процесуално предствителство по гражданско дело номер 185/ 2012 г. по описа на Окръжен съд Благоевград” Възложена

12.02.2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 02023-2014-0002 с предмет: "Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати, оперираща по стандарт GSM /Глобална система за мобилни комуникации/ за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД, София и неговите клонове на територията на цялата страна" за период от три години.

Възложена


21.01.2014 Процедура по ЗОП - Доставка на автомобилни гуми за "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове за двугодишен период. Възложена

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени