Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0002/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни масла, смазочни препарати, авто-химия и консумативи за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД”

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни масла, смазочни препарати, авто-химия и консумативи за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП


Тип на документа Публикувано на

Решение за откриване на процедура 23.08.2017

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП 02.08.2017

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени