Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Над 50 % от сключените договори от „Напоителни системи” ЕАД, през последните 4 години, ощетяват Дружеството със стотици хиляди левове

Това установи вътрешна проверка в „Напоителни системи” ЕАД, започнала със заповед на изпълнителния директор на Дружеството, Елица Попова, в началото на месец март, тази година. Проверени са всички договори, анекси, споразумения и финансови документи, за да бъде изготвен обобщен Доклад до принципала на Дружеството, министъра на земеделието и храните, Мирослав Найденов. Проверката е извършена от новосъздаденото звено „Вътрешен контрол” и „Правна дирекция” в „Напоителни системи” ЕАД. Целта е да се набележат мерки за подобряване на финансовата дисциплина в Дружеството. Лошият финансов резултат на „Напоителни системи” ЕАД се дължи и на неизгодните Договори, сключени през минали години. „Документално всички договори, анекси и споразумения отговарят напълно на законите в страната, т.е. няма закононарушения. В същото време обаче, тези договори са изключително неизгодни и ощетяват „Напоителни системи” ЕАД със стотици хиляди левове”, обясни изпълнителният директор на Дружеството, Елица Попова.
От проверените договори за наем 90% са анексирани през последните 6 месеца преди парламентарните избори през 2009 г., без разрешение на принципала на „Напоителни системи” ЕАД, министърът на земеделието и храните. Част от Договорите са анексирани с по 5 години, само 1 месец след подписването им. „Не е ясно какво е обусловило нуждата от подобно удължаване, тъй като самите Договори са сключени за 5 години. Така, в момента, голяма част от Договорите са със срок на действие до 2015 година”, коментира още Елица Попова. Освен удължаването на срока до 10 години, в Договорите за наем, са заложени клаузи за шестмесечно предизвестие при прекратяването им. По време на проверката е установено, че е намален размерът на неустойката по договорите, в полза на наемателя, при забавяне на плащането. „По този начин „Напоителни системи” ЕАД не само се ощетява, но и се ограничава възможността за търсене на по-големи неустойки при забава в плащането на наемната цена”, допълни Елица Попова. В голяма част от сключените анекси липсват клаузи за разваляне на договорите, което прави изключително неизгодно тяхното прекратяване в момента.
 

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени