Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Искане за корекция в проектобюджета за 2011 г., внася в Народното събрание държавното търговско дружество, „Напоителни системи” ЕАД

27.10.2010-1

За трета поредна година държавата оставя без финансиране обектите за предпазване от вредно въздействие на водите (ОПВВВ)


Липсата на средства за отводняване може да доведе до заливане на земеделски земи, населени места и инженерна инфраструктура
Изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова внася днес, 27.10.2010 г., искане до Парламeнтарните комисии по бюджет и финанси и по земеделие и гори за промяна в проектобюджета за 2011 година. Причината е в липсата на средства за поддържане на държавните обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ), стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД. Тези обекти включват над 3 000 км корекции на реки, 253 км Дунавски диги, 247,88 км предпазни диги по вътрешни реки, 1 530 532 дка отводнителни системи и полета, помпени станции. Основната функция на посочените съоръжения е да предпазват от заливане 1 662 000 дка земеделски земи, населени места и инженерна инфраструктура (мостове, пътища и др.). Съгласно закона за водите, извършването на тези дейности, по поддържане и отводняване, трябва да се осъществяват с бюджетни средства. В чл. 10 (1) т. 2 от Закона за водите е записано, че „държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските съоръжения се осъществява от Министъра на земеделието и храните, в това число за хидромелиоративни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, извън границите на населените места.”. „Ежегодно договорите за поддръжка на ОПВВВ се сключват в края на месеците март или април, с определена стойност за годината, но с условие, че разплащането се извършва в зависимост от постъпването и изпълнението на бюджетни средства към МЗХ”, обясни изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД. Дейността, която следва да се извършва целогодишно, традиционно се възлага след като вече е изтекло цяло тримесечие от годината, и при това с негарантирана финансова обезпеченост. На практика това лишава дружеството от възможността да бъдат подготвени обектите за пролетното снеготопене, допълни още Елица Попова. „За 5 от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД – Перник, Русе, Видин, Велико Търново и Бургас, отводняването е основна дейност, а в останалите 17 е съпътстваща на напояването”, уточни изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова. „30 % от служителите на „Напоителни системи” ЕАД се грижат пряко за поддържане на съоръженията в добър експлоатационен вид, независмо дали са преведени средства от държавата или не”, допълни още Елица Попова.


27.10.2010-2До момента са получени под 50 % от средствата за 2010 г. Те са определени в договор № РД-26-3/23.03.2010 за поддържане на водностопанските системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) с ликвидираната Изпълнителна агенция по хидромелиорации. Последната вноска, изплатена от ИАХ по Договора, е направена в края на месец август. 1/3 от сумата е изразходвана за покриване на разходите за електроенергия за захранване на отводнителните помпени станции. С останалите средства, частично са погасени разходите за горива, материали, труд и механизация, за поддържане на обектите от „Напоителни системи” ЕАД. „Към момента имаме неразплатени 2 949 000 лева от ИАХ за поддържане на обектите, внесени са и отчети за изпълнение на дейността в ликвидираната агенция, но средствата не са преведени”, допълни още Елица Попова
 

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени