Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Всички язовири на „Напоителни системи“ ЕАД разполагат със свободни обеми

26 януари 2016 година

 

Всички язовири на „Напоителни системи“ ЕАД разполагат със свободни обеми

 

Във връзка със започващото снеготопене няма данни за критични водни нива в язовирите на „Напоителни системи“ ЕАД.Те разполагат с необходимите  свободни обеми за поемане на високи води и няма опасност от преливането им. Средният свободен обем за всички язовири на Дружеството е  60%.

Нямавъзникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, кактои критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

Язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД са под постоянно наблюдение и има готовност за контролирано изпускане при повишаване на водните количества в тях.

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени