Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Документи


Решение № Ц-34 от 15.12.2017г.


Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2017 до 30.06.2017 година на "Напоителни системи" ЕАД.


БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД КАТО ВИК ОПЕРАТОР ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г.


Годишен финансов отчет за 2016 година на "Напоителни системи" ЕАД.


Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година на "Напоителни системи" ЕАД.


Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016 година на "Напоителни системи" ЕАД.


Междинен финансов отчет за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 година на "Напоителни системи" ЕАД.


СЕРТИФИКАТ по ISO 9001:2008


"Вътрешни правила за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществените поръчки" в "Напоителни системи" ЕАД”


ЗАКОН за водите


НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях


ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала


Устав на НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД


Бизнес план за развитие на дружеството през периода 2012 - 2016г.


СЕРТИФИКАТ от КСБ


СЕРТИФИКАТ по ISO 9001:2008


ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени