Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата на добавяне Процедура Статус

02.08.2017 ЗОП-2017-0002/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни масла, смазочни препарати, авто-химия и консумативи за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД”

Открита


27.01.2017 ЗОП-2017-0001/Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги на км 38+600 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”.

Прекратена


24.10.2016 ЗОП-2016-0007/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км 8+700 и на км 9+000 от километража на корекцията на река Струма” с две обособени позиции:

Възложена


24.10.2016 ЗОП-2016-0006/ Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”

Прекратена


Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени