Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата на добавяне Процедура Статус

13.03.2018 ЗОП-2018-0001/ Процедура за възлагане на обществена поръчка - пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Делейнска – неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на дясна дига при км. 2+500 землище на с. Иново, община Видин, област Видин"

Открита


12.12.2017 ЗОП-2017-0006/ Процедура за възлагане на обществена поръчка - публично състезание по реда на чл. 178 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги - лява предпазна дига на км. 38+600, землище с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград"

Открита


04.12.2017 ЗОП-2017-0005/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, с включени 68 обособени позиции”

Открита


20.11.2017 ЗОП-2017-0004/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана и охрана чрез сигнално - охранителна техника (СОТ) на обекти, стопанисвани от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, с 14 обособени позиции”

Открита


03.11.2017 ЗОП-2017-0003/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове”

Открита


02.08.2017 ЗОП-2017-0002/ Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни масла, смазочни препарати, авто-химия и консумативи за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД”

Възложена


27.01.2017 ЗОП-2017-0001/Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги на км 38+600 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”.

Прекратена


24.10.2016 ЗОП-2016-0007/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км 8+700 и на км 9+000 от километража на корекцията на река Струма” с две обособени позиции:

Възложена


24.10.2016 ЗОП-2016-0006/ Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”

Прекратена


Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени